Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní podmínky platné pro BRIOL s.r.o.

(http://www.briol.cz)

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese http://www.briol.cz (dále také jen jako „E-shop BRIOL“), jehož provozovatelem je společnost BRIOL s.r.o., IČ: 252 98 623, DIČ CZ25298623, se sídlem č. p. 415, 569 56 Čistá, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 13898 (dále také jako „BRIOL“ nebo „Provozovatel“ nebo „Prodávající“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele jako prodávajícího ve vztahu k jeho zákazníkům, kteří budou od Provozovatele nakupovat jeho zboží prostřednictvím E-shopu BRIOL (dále také jako „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se platnými a účinnými předpisy České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) a souvisejícími předpisy. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Se stai cercando il miglior casino online per svizzeri , non cercare oltre. I giocatori svizzeri possono godere di centinaia di giochi e dozzine di varianti dei loro giochi di casinò preferiti nei casinò online. Puoi persino giocare al classico gioco del bingo nei casinò svizzeri. C'è anche una vasta selezione di opzioni di scommesse sportive. I migliori casinò online svizzeri sono facili da navigare e presentano un'interfaccia intuitiva. Ecco alcuni suggerimenti per scegliere il miglior casinò online per i giocatori svizzeri. Assicurati di scegliere un casinò online che accetta Bitcoin. Questa valuta è unica per l'industria dei giochi online svizzeri e consente ai giocatori di mantenere il proprio anonimato durante il gioco. Alcuni dei migliori casinò online svizzeri accettano Bitcoin, tra cui Bitstarz e Cryptowild. Altri metodi di pagamento del casinò tradizionali includono Skrill e Neteller. Oltre ai casinò online per i giocatori svizzeri, i siti Web svizzeri si stanno espandendo su piattaforme mobili. I casinò online svizzeri più popolari hanno applicazioni mobili che rendono facile giocare in viaggio. Le licenze di gioco in Svizzera sono valide per 20 anni, ma questo è cambiato. Il governo ha preso provvedimenti per regolare il gioco d'azzardo online. Ci sono alcune restrizioni in atto, tuttavia. In particolare, puoi giocare solo nei casinò online autorizzati dal consiglio di gioco federale svizzero. In generale, se vinci più di 3 milioni di CHF, sei soggetto a tasse sulle tue vincite. Tuttavia, le vincite dai casinò online in Svizzera sono esenti da tasse fino a 1 milione di CHF. Mentre giocare in un casinò online per i giocatori svizzeri può essere difficile, troverai un'ampia varietà di giochi tra cui scegliere. È una buona idea iniziare restringendo la ricerca scegliendo un casinò che offre giochi da un particolare sviluppatore di software. Ti consigliamo anche di cercare opzioni per i giochi di casinò dal vivo. Live Baccarat, blackjack, roulette e poker sono tutti giochi popolari disponibili. Live Casino è un'ottima opzione se vuoi scommettere con veri e propri rivenditori in un vero ambiente di casinò. Un ottimo modo per trovare un casinò online svizzero è quello di sfogliare la sezione Promozione dei siti Web. Il casinò online che scegli dovrebbe offrire bonus specifici per i giocatori della Svizzera. Il bonus di deposito più comune è un bonus di deposito CHF 300. Il bonus di deposito deve essere giocato per 35 volte prima di poter ritirare i soldi del bonus. Se non vuoi pagare il bonus di deposito, puoi anche selezionare un casinò diverso con un requisito di bonus inferiore.

 

Závaznost objednávky

Odesláním objednávky na E-shopu BRIOL Kupující závazně potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a že si v dohodnutém termínu odebere objednané zboží. Kupující může zrušit objednávku pouze v případě, že Prodávající není schopen dodat objednané zboží v obvyklém dodacím termínu, tj. do 14 kalendářních dnů ode dne objednání.

 

Doprava a platba zboží

Prodávající dodává objednané zboží prostřednictvím přepravní společností na dobírku po celé České republice i na Slovensko. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží  řidiči přepravní společnosti v hotovosti při předání a převzetí zboží.

Zboží objednané s dodáním po České republice je možné uhradit pouze v českých korunách, a to oproti příslušenému daňovému dokladu.

Zboží objednané s dodáním na Slovensko je možné uhradit pouze v měně EURO, a to oproti příslušenému daňovému dokladu, kdy pro přepočet měn české koruny a euro bude použit aktuální kurz CZK/EUR, který je uveden na stránkách České národní banky ke dni vystavení příslušného daňového dokladu.

Ceny dopravného po České republice: Pro zboží objednané v celkové ceně do 5000,-Kč bez DPH 21% je Kupující povinen uhradit přepravné dle zvoleného způsobu dopravy. Zásilky v hodnotě převyšující částku 5000,- Kč bez DPH 21% jsou zasílány Kupujícímu zdarma. Nevztahuje se na objednávky rozměrného zboží (Doprava PLUS), v tomto přípdě je dopravné účtováno u všech objednávek.

Ceny dopravného na Slovensko: Pro zboží objednané v celkové ceně do 10.000,-Kč bez DPH 21% je Kupující povinen uhradit přepravné dle zvoleného způsobu dopravy. Zásilky v hodnotě převyšující částku 10.000,- Kč bez DPH 21% jsou zasílány Kupujícímu zdarma.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. O případné změně ceny bude Kupující informován ze strany Prodávajícího ještě před dodáním zboží, a Kupující má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku bez jakékoliv sankce.

 

Záruka

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele (domácí použití). V případě, že Kupujícím je podnikatel (profesionální využití), činí záruční doba 6 měsíců ode dne dodání zboží. Prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event. doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Přiložená faktura slouží zároveň jako záruční list.

 

Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je povinen při převzetí zboží si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Na pozdější reklamace (např. zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě, zjevné mechanické poškození apod.) nebude brán zřetel. V případě oprávněné a prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci Kupující uplatňuje u Prodávajícího. Dopravu zboží k Prodávajícímu nebo do servisu hradí Kupující.

 

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tj. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, Prodávající vrátí nebo nahradí Kupujícímu a Kupující vrátí nebo nahradí Prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

Součástí těchto obchodních podmínek je i poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. f), odst. 2 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Tyto dokumenty jsou ke stažení zde: www.briol.cz/obchodni-podminky

 

Ochrana osobních údajů a dat

Zaregistrováním, nebo odesláním objednávky objednáním v E-shopu BRIOL dává Kupující Prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o Kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel prohlašuje, že jediný účel této archivace je oslovení Kupujících nabídkou internetových obchodů Provozovatele, tj. společnosti BRIOL s.r.o. ve smyslu příležitostného zaslání nabídky na e-mail či poštovní adresu. V případě žádosti Kupujícího zaslané na e‑mail eshop@briol.cz budou veškeré osobní údaje Kupujícího okamžitě trvale odstraněny z databáze e-shopu BRIOL.

 

Odpovědnost

Společnost BRIOL s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách E-shopu BRIOL mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z E-shopu BRIOL či odkazovaných internetových stránek. 

 

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Veškeré materiály dostupné na E-shopu BRIOL jsou majetkem Provozovatele. Žádná část z E-shopu BRIOL nebo z webových stránek www.briol.cz tj. zejména obrázky, texty, obchodní podmínky ani jakékoliv další části, není li uvedeno jinak, nesmí být v části ani v celku kopírovány nebo jinak reprodukovány bez písemného výslovného souhlasu Provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, společností a obchodních firem mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Prodávající a Kupující se dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě, že Kupující je spotřebitelem, i zákonem o ochraně spotřebitele. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice Prodávajícího, si Prodávající vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách a na stránkách E-shopu BRIOL. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění na stránkách E-shopu BRIOL do doby vydání nových obchodních podmínek.

Obchodní podmímky ke stažení ve formátu pdf                                                                          stáhnout soubor

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy           stáhnout soubor

Informační hlášení EET                                                                                                                     stáhnout soubor